1. Objednávka – Vznik obchodného vzťahu

Na základe nezáväzného dopytu Vám spracujeme cenovú kalkuláciu na cenu dreva, ktorá Vám bude zaslaná ako proforma faktúra.

V prípade záujmu o nákup, potvrdíte objednávku záväzne. Objednávku nám môžete zaslať najlepšie e-mailom, prípadne poštou, faxom alebo stáli zákazníci aj telefonicky. Prijatie objednávky Vám bude potvrdené do 24 hodín.

Aby sme zamedzili zbytočným chybám v objednávke, a tým meškanie či dokonca chybám v dodávke, vyhradzujeme si povinnosť Vás telefonicky kontaktovať. O stave vašej objednávky Vás budeme priebežne informovať.

Kúpna zmluva je uzavretá doručením písomného potvrdenia vašej objednávky. Za písomné potvrdenie objednávky sa považuje tiež zaslanie zálohovej faktúry alebo podpísané kúpnej zmluvy.

2. Dodacie podmienky

Tovar môžete odoberať nasledujúcim spôsobom:

osobne alebo Vami zabezpečenou prepravnou službou v našich skladoch RHENUS Logistics – Nučice a TOPTRANS SK – TP Nitra.

Našou prepravnou službou (spolupracujeme s prepravnou a zásielkovou službou Geis SK sro a TOPTRANS EU, as – dodávku tovaru môžete očakávať do 48 hodín po potvrdení objednávky)

Podmienky dodania môžu byť po dohode prispôsobené vašim požiadavkám. Pre zmluvných obchodných partnerov zabezpečujeme dodávky podľa presného harmonogramu.

 

3. Platobné podmienky

Akceptujeme tieto typy platieb:

  • Platba vopred bankovým prevodom (ako variabilný symbol je číslo proforma faktúry)
  • Platba v hotovosti pri odovzdaní tovaru
  • Platba na faktúru – len pre obchodných partnerov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a ktorí sú poistení u našej Komerčnej úverovej poisťovne KUPEG, a.s. .Faktúry je nutné uhradiť bez meškania do 14 dní od dátumu fakturácie, ak to nie je dohodnuté inak.

V prvých dvoch prípadoch (platba vopred prevodom a platba v hotovosti) Vám po fyzickom prevzatí tovaru zašleme faktúru v elektronickej podobe e-mailom (formát. PDF) alebo poštou.

4. Záruka – reklamacie

Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho listu (dopravná listina dopravcu) pri prevzatí tovaru. Ak si tovar neodoberá osobne, tak sa rozumie prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu.
U všetkých zásielok musí zákazník vo svojom vlastnom záujme bezprostredne po obdržaní skontrolovať správnosť dodaných položiek, ich úplnosť a prípadné viditeľné poškodenie vzniknuté prepravou. Zistené vady musia byť vyznačené na dodacom liste a potvrdené dopravcom, inak nebudú uznané. Ostatné vady zistené po rozbalení tovaru nám musí zákazník ihneď písomne oznámiť. Reklamácia množstva alebo zjavných akostných vád tovaru je možné uplatniť najneskôr do 3 dní po prijatí dodávky. Reklamácia sa považuje za včasnú, ak je odoslaná v posledný deň lehoty. Oprávnenú reklamáciu je možné podať emailom, faxom alebo doručením na adresu nášho predajného skladu, pričom zákazník je povinný doložiť:

  • doklad o vlastníctve tovaru – faktúru,
  • čo najvýstižnejší popis závad a ich prejavov, najlepšie aj  s fotodokumentáciou chyby.

Dĺžka záručnej lehoty sa začína počítať podľa zákona, ak nie je uvedené inak, odo dňa uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Zaujala vás naša ponuka? Kontaktujte nás s dopytom!